ADALET BAKANLIĞI 2024-2028 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK PROGRAMI

ADALET BAKANLIĞI 2024-2028 STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK PROGRAMI
 

  • Adalet Bakanlığı 2010-2014 yılları arasında birinci stratejik planı, 2015-2019 yılları arasında ikinci stratejik planı ve 2019-2023 yılları arasında ise üçüncü stratejik planını yayımlamış olup, 2024-2028 dördüncü stratejik planı hazırlık çalışmaları ise devam etmektedir.
  • Çalışmalar; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” çerçevesinde yürütülmektedir.
  • 10.06.2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2053 vizyonu doğrultusunda On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları başlatılmıştır.
  • Çalışmaların On İkinci Kalkınma Planı ile eş güdümlü olarak yürütülmesi amaçlanmış olup bu kapsamda yeni Stratejik Plan çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 2023 Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.
  • Adalet Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan çalışmalarının On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile eş güdümlü olarak yürütülmesi planlanmıştır. On İkinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları 12 Aralık 2022 tarihinde Özel İhtisas Komisyonlarının toplantıları ile başlatılmıştır. On İkinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları, 10.06.2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, 2053 Vizyonu doğrultusunda yapılmakta olup, 2053 Vizyonu ve Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmalarından elde edilen çıktılar, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı çalışmalarına rehberlik edecek ve önemli katkı sağlayacaktır.

Fotoğaflar