Strateji Geliştirme Başkanlığı
Taşınırlarla İlgili Sık Sorulanlar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca "Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, ... hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde" kabul edilebileceği hükme bağlanmış olup, Bakanlığımızca gerçek ve tüzel kişilerden şarta tabi bağış ve yardım kabul edilmemektedir.
Bakanlık merkez ve merkez dışı harcama birimlerine yapılan şartsız bağışlar için ise; bağış yapan kişi veya kuruluşun bağışlamak istediği taşınır malları belirtilen yazı ile bağış yapacağı birime başvurması üzerine, harcama birimine katkı anlamına gelen kurum bütçesine bakım, onarım ve işletme giderleri yönünden ilave yük getirmeyeceği ve kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyeceği düşünülen taşınırların, harcama yetkililerin uygun görmesi halinde kamu hizmetine tahsis edilmek üzere Taşınır Mal Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince harcama birimi ve ilgili muhasebe birimi kayıtlarına alınması gerekmektedir.
Söz konusu taşınırların nerede ve ne şekilde kullanılacağının takdiri ile bağış olarak verilmek istenen taşınırların harcama birimi bütçesine bakım ve onarım yönünden ilave yük getirip getirmeyeceği ilgili harcama birimi teknik personeli tarafından kontrol edilerek kullanıma uygun bulunması halinde kamu hizmetine tahsis edilmek üzere 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca bağış olarak kabulünün harcama yetkilisince değerlendirilerek kayıtlara alınması gerekmektedir.
 • Devralmak isteyen harcama biriminin, devredecek harcama biriminden taşınır malzeme talebini içeren yazı
 • Devredecek birimin, bu talebe istinaden devretmek istediği taşınırlarını liste halinde miktar ve tutarlarıyla kaydedildiği Taşınır Devir Protokolü (Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliğde belirtilen limitleri aşması halinde) Üst Yönetici Olarak Strateji Geliştirme Başkanı tarafından imzalanacaktır.
 • Söz konusu taşınırların nasıl ihtiyaç fazlası olduğunu açıklayıcı ve devrin uygun olacağının harcama yetkilisince onaylanmış komisyon kararı.

Üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderildikten sonra Başkanlığımızca
Devre ilişkin üst yöneticiden şartlı onay alınacak ve ekinde (08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı R.G.) Taşınır Mal Yönetmeliği I Sayılı Genel Tebliğ gereğince her iki kurumun Üst Yöneticileri tarafından imzalanması gereken protokol düzenlenerek harcama biriminize gönderilecektir.
Not: Belirlenen limitler Kuruluş Merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak uygulanır.

1) Devralmak isteyen harcama biriminin, devredecek harcama biriminden taşınır malzeme talebini içeren yazı

2) Kurum içinde devir protokolü yoktur. Aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasında devir işlemleri söz konusu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliğde belirtilen limitleri aşması halinde, taşınırları devralmak isteyen harcama biriminin yazılı talebi ve devredecek birimin harcama yetkilisinin uygun görüşü alınmak suretiyle yapılacaktır.

3) Söz konusu taşınırların nasıl ihtiyaç fazlası olduğunu açıklayıcı ve devrin uygun olacağının harcama yetkilisince imzalanmış karar/tutanak.

Not: Belirlenen limitler Kuruluş Merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak uygulanır.

Tanışır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin 4 fıkrasına göre hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırların düşüm işleminin, taşınırın kayıtlı değeri üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Ancak, ekonomik ömrünü doldurmuş olan taşıtların kayıtlardan düşümü için taşınırların kayıtlardan çıkarılmasında harcama yetkilisi ile üst yöneticiye ait parasal sınırların düzenlendiği 2013/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre “taşıt muayene ve kontrol raporunun” düzenlenerek taşıtların edinme ve tahsis işlemlerinden sorumlu olan Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Cezaevleri için araç düşüm işlemleri ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürülüğü tarafından yapılmaktadır.
Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereğince ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken taşınırların hurdaya ayırma işlemlerinde; harcama yetkilisince belirlenecek hurdaya ayırma komisyonu, taşınırların hurdaya ayrılmasına konu belge ve bilgileri (hurdaya ayrılacak malzemenin durumunu gösterir işin uzmanınca düzenlenecek rapor, tutanak) içeren gerekçeli kararını ve Yönetmelik ekindeki örneğe uygun olarak (TMY Örnek No:10) komisyonca düzenlenecek  “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı”nın taşınırların kayıttan düşümünü sağlamak üzere harcama yetkilisinin onayına sunulması gerekmektedir.

Düşüm İçin Gerekli Belgeler:

 • Hurdaya Ayırma Komisyon Kararı
 • Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
 • Bilirkişi Raporu (malzemenin niçin hurdaya ayrıldığına dair hurdaya ayrılacak malzemenin durumunu gösterir işin uzmanınca düzenlenecek tutanak, rapor.)

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 28. MADDE
4) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.

 

Sayım Fazlası Giriş Yapılması Halinde

Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara
alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

Not:
Niçin sehven fazladan giriş yapıldığını belirtir tutanak

 

Sorun yaşadığınızda öncelikle sıkça sorulan soruları ve cevaplarını ayrıca yapılan son duyurularımızı inceleyiniz. Eğer bu sorular ve açıklamalar içerisinde cevabınızı bulamazsanız lütfen sorununuzu detaylı şekilde tasinir@muhasebat.gov.tr adresine veya TKYS Talep İletme Ekranından bağlı olduğunuz saymanlığınızın ve biriminizin kodlarıyla birlikte gönderin. Saymanlık ve birim kodlarınızı bilmiyorsanız TKYS ye giriş yaptığınızda ve taşınır kayıt kontrol yetkilisi ekranına geçtiğinizde sayfanın üst orta kısmında yazan kodlardan yardım alabilirsiniz.
Giriş ekranındaki “Şifremi unuttum” butonuna tıklayın. Ekrana gelecek formu doldurun ve gönderin, yeni şifreniz kayıtlı eposta adresine sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
Eğer tanımlı olan e-posta adresi yanlışsa bu durumda sorununuzu bağlı bulunduğunuz saymanlığa ( Malmüdürlüğü , Muhasebe Müdürlüğü gibi)  belirterek UYGULAMA  Destek Hattı‘ndan “TC Kimlik Numarası ve doğru e-posta adresi” nizin içinde bilgi olarak bulunan bir  çağrı açmasını sağlayınız.
TKYS modülünden mesaj gönderdiğinizde bu mesaj doğrudan SGB Taşınır kullanıcınıza iletilmektedir. Bu mesajları ise bizim görme yetkimiz yoktur. Sorunlarınızı tasinir@muhasebat.gov.tr adresine saymanlık ve birim kodlarınızla birlikte göndermediğiniz müddetçe sorununuz çözümlenemeyecektir.
İstek birimi yetkilisi rolünü vermek istediğiniz kişilere daha önce KBS sisteminde rol verildi ise yetkilendirme işlemlerinde şifre bilgisi aktifleşmez.
Tanımlı olan e-posta adresi yanlışsa bu durumda sorununuzu bağlı bulunduğunuz saymanlığa ( Malmüdürlüğü , Muhasebe Müdürlüğü gibi)  belirterek UYGULAMA  Destek Hattı‘ndan “TC Kimlik Numarası ve doğru e-posta adresi” nizin içinde bilgi olarak bulunan bir  çağrı açmasını sağlayınız.
Kurumlardan sıklıkla sorun olarak iletilen TMYS programında görünmesi istenmeyen veya görünmesi gerekirken görünmeyen kurumlar ile alakalı çalışma yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 08/05/2013 tarihinde SGB taşınır kullanıcılarına duyuru yapılmıştır. Aslında bu birim sistemimize tanımlıdır ancak kurumun SGB taşınır kullanıcısı tarafından aktifleştirme işlemi yapılmadığı için görülmemektedir. Lütfen kurumun SGB taşınır kullanıcısına başvurunuz.
Otomatik oluşan TİF aynı kurumların farklı harcama birimleri arasında yapılan işlemde gerçekleşir. Ancak farklı kurumlar arası işlem söz konusu olduğunda girişi yapacak kurum TKYS’de oluşacak bir otomatik devir TİF inden değil kurumlar arası devralma işlem seçeneği ile devralma işlemini yapacaktır.
Uyarı penceresinde çıkan uyarıda tamamlanmamış işlemler ve bu işlemleri oluşturan kullanıcılar gösterilmektedir. Kimin ismi çıkıyorsa o kişinin işlemi yarım kalmıştır. Eğer kurumdan ayrılan personelse Yönetici İşlemleri- Kurumdan ayrılan personele ait rezerveleri  iptal etme bölümünden kayıtlar silinmelidir. Eğer hala görevli kişi ise bu durumda da uyarı hangi modülü işaret ediyorsa o bölüme gidilip bakılmalıdır. O modüle gidilip bakılmasına rağmen yarım kalan işleme rastlanmıyorsa Yönetici İşlemleri-Hatalı Rezerveleri iptal etme menüsünden kayıtlar yüklenerek kayıtlar silinmelidir. Tüm bu işlemler yapılmasına rağmen sorun hala devam ediyorsa  tasinir@muhasebat.gov.tr  adresine yaşanılan sorun detayları aktarılmalıdır.
Sisteme giriş yaptığınızda bu onaysız TİFi silin. TİFi sildikten sonra Yönetim işlemleri-Stok Miktarını güncelleme bölümüne gelerek stoklarınızı güncelleyin. Tekrar işleminizi gerçekleştirin.
11/12/2013 tarihli duyurumuza göre Yönetim İşlemleri menüsünde «Hatalı Rezerveleri İptal Etme» bölümünden işlem yapılmalıdır.
Onaysız Tüketim malzemesi çıkış TİFlerinde birim fiyat gözükmez. Tüketim malzemelerin çıkışında stok yöntemlerinden İLK GİREN İLK ÇIKAR yöntemi uygulanmakta ve aynı anda başkaca taleplerin karşılanması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle birim fiyat ancak TİF onaylandığında oluşur.
Böyle bir durum sayım işlemlerine başlayıp yarım bıraktığınızda veya tanımlar bölümünde yer alan ambarınızı pasif hale getirdiğinizde olur. Sayım Tutanakları Listesi Bölümüne gelip onaysız tutanağı silin veya tanımlar bölümünde ambarınızı tekrar aktif hale getirin. Giriş işlemini bir daha deneyin.
Kişiye aynı harcama biriminden sadece bir rol atanabilir.Ancak konsolide yetkisini başka harcama biriminden verirseniz bir kişiye birden fazla rol vermek mümkün olacaktır.Çünkü;(kurumun geneline haiz bir yetki olması nedeniyle hangi harcama biriminden verildiğinin önemi yoktur.)
Asıl önemli olan TKYS ile muhasebenin denkliğidir eğer manuel işlem yaptıysanız ve tekrar aynı işlemi HYS’ye gönderirseniz mükerrer işleme neden olursunuz. Bu uyarının gelmemesi için “HYS taşınır uygulaması dışından muhasebeleştirilmiş TİF’” seçeneğini seçerek TİF’i HYS modülündenTKYS’ye iade edin. Bu şekilde o uyarı artık gelmeyecektir. Ayrıca HYS de bekleyen işlemler yılsonu işlemlerinizi yapmanıza engel değildir.

Envanter girişleri kayıtlı değerler üzerinden yapılmaktadır. Yani KDV eklenmiş değerleri esas alarak TKYS'ye giriş yapmak gerekir. Eğer yuvarlamadan kaynaklı kuruş farkları oluşursa kuruş farkları cetvelini hazırlanıp muhasebe birimine gönderilir. TKYS=Muhasebe eşitliğini sağlanır.

Sayım Noksanı Giriş Yapılması

Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

Kullandığınız bilgisayarda adobe ve mozillanın son sürümü kullanılmalıdır.Aksi taktirde bu raporları alamazsınız.
Muhasebe birimince reddedilmiş bir TİF HYS’de tahakkuk numarası aldığından sistemce düzeltilememektedir. Ancak alınan bu tahakkuk numarası HYS üzerinde iptal edilerek TKYS’ye iade edilirse TİF de iptal edilebilmektedir. Ayrıca tahakkuk numarası almamış bir TİF HYS ye gönderilmiş olsa dahi üzerinde yapılan değişikliğe izin vermekte ve yapılan bu değişiklikler HYS de otomatik güncellemektedir.

TİF eğer muhasebe işlemine tabi değilse bu buton pasif çıkmaktadır. Bu durum da 2 şekilde karşımıza çıkmaktadır:

 • Ambarlar arası devir işleminde çıkış TİFi düzenlendiğinde giriş TİFi otomatik oluşur.Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.Bu nedenle TKYS’de «Muhasebe İşlemine Tabi Değildir» uyarısı çıkar.

a) Ayrıca aynı muhasebe biriminden hizmet alan farklı harcama birimlerinde devretme TİFi oluşturulduğunda devralma TİFi onaysız şekilde otomatik olarak oluşur.Ambar güncelleme yapılmadan sistem devralma TİFinin onaylanmasına izin vermez.TİFi sadece devralan taraf HYSye gönderir ve devreden tarafın ekranında “Muhasebe İşlemine Tabi Değildir” uyarısı çıkar.

NOT: Bu iki durum olmamasına rağmen hala HYS’ye gönderme butonu aktif değilse TİFi oluşturan ve onaylayan kişi tarafından işlem yapılmıyor demektir. Kurumdan ayrılan personelin fişleri, personelin kullanıcısı iptal edildiği yada rolleri silindiği takdirde aktif kullanıcı tarafından onaylanabilmekte ve HYS’ye gönderilebilmektedir. Eğer kişi kurumdan ayrılmasına rağmen rolü silinmediyse başka kullanıcı TİFiHYS’ye gönderemez bu nedenle yapılması gereken işlem yetkinin silinmesi için bağlı olunan muhasebe birimine başvurmaktır.

Farklı muhasebeden hizmet alan harcama birimleri arası devir işlemlerinde devreden tarafından muhasebe işlemi tamamlanmadıysa bu uyarı çıkmaktadır. Henüz devreden birime ait Muhasebe İşlem Fişi(MİF) muhasebe birimince onaylanarak devretme süreci tamamlanmadan devralan birimin işlemleri yapılamaz.
Malzeme ekle butonuna basıldığında TİF tipine uygun olan ürünler listelenir. Bu nedenle 255.7.2 grubundaki materyaller ancak «KÜTÜPHANE TİFİ», 255.6 grubundaki demirbaşlar ancak «MÜZE TİFİ» seçildiğinde listelenmektedir.
Sistemde yabancı menşeili firmalar için “YABANCI FİRMA” adında bir firma tanımlanarak tüm idarelerin kullanımına açılmıştır.Satın alma işleminde yabancı firmalar için bu tanımı seçmeniz gerekmektedir.

Sayım Ve Yıl Sonu İşlemleri
Kamu Harcama ve Muhasebe Sistemi (KBS) üzerinde oluşturulan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) ;

Sayım Tutanağı Oluştur :  Ne kadar ambar varsa bu buton tıklanarak gerekli sayım yapılır.Eğer bu sayım yapılmadan yıl sonu işlemlerini bitir butonu tıklanırsa sistem uyarı verecek ve bu ambarların sayımı bitmeden yıl sonu işlemleri bitirilemeyecektir.

1-Sayım sonucunda ilgili ambarla ilgili  herhangi bir giriş (satın alma, envanter.bağış vs.) veya çıkış işlemi tamamlanmadıysa sayım işlemi bitirilmek istendiğinde sistem uyarı vererek  bu işlemler tamamlanmadan sayım işlemini bitirmeyecektir.Bu nedenle giriş/çıkış işlemlerinde  bırakılan onaysız fiş  ya işlemi onaylanmalı yada herhangi bir hata sonucunda oluşmuşsa silinmelidir.En son sayım bitirilmek istendiğinde ekran üstünde bulunan Sayım Miktarını Otomatik Tamamla butonu tıklanarak Kaydedilir ve yine ekran üstünde bulunan Sayım Tutanağını Sonlandır tıklanarak işlem tamamlanır.

2- Sayım sırasında yıl içinde oluşmuş sayım noksanı veya sayım fazlası ile karşılaşılırsa; ekranın üst sol tarafında bulunan Kaydet butonu tıklanıp ikinci işlem olan aynı ekran üzerinde bulunan sağ üst taraftaki sayım tutanağını sonlandır butonu tıklanır ve otomatik olarak sistem sayım fazlası işlemlerin yapılması için Kayıt Kontrol Yetkilisini yönlendirmiş olur.

 • Sayım Fazlası :Fazla olarak ortaya çıkan taşınırın sistem üzerinde birim fiyatı girilir ve ekranın sağ üst tarafında bulunan Tif Oluştur butonu tıklanır.Bu oluşturulan sayım fazlası fişler onaylı oluşacağı için sonrasında herhangi bir düzenleme yapılamayacaktır. Bundan dolayı sayım yapılırken gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
 • Sayım Noksanı : Yapılan sayım sonucunda taşınırın eksik çıkması durumunda ise  Sayım ve Yıl Sonu linkinde bulunan butonlardan Sayım Noksanı tıklanarak; ekran üzerinde bulunan Kayıtan Düşme Nedeni belirlenir ve bu malzeme demirbaşsa yapılan kayıtlardan sicili belirlenerek sicil numarasının atanması da yapılarak yine ekran üzerinde bulunan Kayıttan Düşme  Teklif Onay tutunağı Harcama yetkilisine imzalatılarak TİF  oluşturulur.
 • Eğer sayımda herhangi bir sıkıntı  yok ise Sayım Tutanağı Oluştur linki tıklanıp gerekli ambar seçimi yapılır ve ekranın üst kırılımlarında bulunan  Sayım Miktarını Otomatik  Tamamla butonu tıklanarak  yine aynı bölümde bulunan Sayım Tutanağını Sonlandır tıklanarak işlem tamamlanmış olur.
 • Sayım Tutanağı Listesi : Sayım Tutunağı Oluşturda ilgili ambarlarla işlemler yapılır. Tamamlanan ambarlarda bu sekme listelenir.
 • Yıl Sonu İşlemlerini Bitir: işlemler tamamlanıp gerekli kontroller yapılınca bu butona basılmalıdır.Akabinde yeniden düzeltme yapılamayacaktır. Bundan dolayıdır ki; illaki yılın son günü işlemler bitirilmeli gibi düşünülmemelidir. Yeni yıla geçilmiş olsa bile yıl sonu işlemlerini bitir denmediği sürece  giriş/ çıkış işlemlerini 31/12/20..  olarak atar.

Diğer önemli bir hususta sistem üzerinden Taşınır Raporları alınıp muhasebe ile karşılaştırılmadan ve doğruluğu tespit edilmeden yıl sonu işlemlerinin bitirilmemesidir.