Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ön Mâli Kontrol ve Kamu Zararı Bürosu

     Görev ve Sorumluluklar :

  • Harcama birimlerinin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmak,
  • Bakanlığımız merkez ve merkez dışı harcama birimlerine ait kadro cetvellerinin kontrolünü yapmak,
  • Merkez dışı harcama birimlerinden gelen seyahat kartı taleplerini değerlendirerek mevzuata uygunluğunun ve bütçe ödeneği yeterliliği yönünden kontrolünü yapmak,
  • Yan ödeme cetvellerinin kontrolünü yapmak ve yan ödemelerle ilgili gelen görüş taleplerine cevap vermek,
  • Yurt dışına geçici görevlendirmelerde konaklama giderlerinin, ilgili bütçe tertibinin Bakanlık bütçe ödeneklerinin kullanımı yönünden takibini yapmak,
  • Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgelerin yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2802 sayılı Kanunun 50 nci maddesine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden kontrolünü yapmak,
  • Kamu zararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.