Strateji Geliştirme Başkanlığı
İdari İşler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•    Başkanlığımız personelinin özlük işlemlerini yürütmek 
•    Birim bilgi sistemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Arşiv hizmetlerini yürütmek 
•    Sivil savunma hizmetlerini yürütmek 
•    Koruyucu güvenlik işlemlerini ifa etmek 
•    Başkanlığın bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak 
•    Başkanlığın bütçesinin harcanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek 
•    Satın alınan mal ve malzemelerin teslim alınması ve ambar giriş çıkış işlemlerini yapmak ve Başkanlığın            taşınır kayıtlarını tutmak
•    Başkanlığımızda çalışan personelin maaş, emekli kesenekleri, mesai, yurt içi ve yurt dışı sürekli veya geçici        görev yolluklarına ait işleri yapmak
•    Dosya ve basılı evrak işlerini yürütmek, gelen - giden (faks, eposta ve diğer tüm usuller dahil) evrak                      işlemlerini takip ve sonuçlandırmak 
•    UYAP personel görevlendirme işlemlerini yürütmek
•    Kütüphane hizmetlerini yürütmek
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak