Strateji Geliştirme Başkanlığı
İdari İşler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

 • Başkanlığımız personelinin özlük işlemlerini yürütmek
 • Birim bilgi sistemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Arşiv hizmetlerini yürütmek
 • Sivil savunma hizmetlerini yürütmek
 • Koruyucu güvenlik işlemlerini ifa etmek
 • Başkanlığın bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak
 • Başkanlığın bütçesinin harcanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek
 • Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Satın alınan mal ve malzemelerin teslim alınması ve ambar giriş çıkış işlemlerini yapmak ve Başkanlığın taşınır kayıtlarını tutmak,
 • Başkanlığımızda çalışan personelin maaş, emekli kesenekleri, mesai, yurt içi ve yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluklarına ait işleri yapmak,
 • Dosya ve basılı evrak işlerini yürütmek, gelen - giden (faks, eposta ve diğer tüm usuller dahil) evrak işlemlerini takip ve sonuçlandırmak,
 • UYAP personel görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlığın internet sitesinin takibini yapmak.
 • Kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak