Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ödenekler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

•   Bakanlığımız bütçesi içerisinde yer alan mahkemeler bütçesini hazırlamak ve koordinesini yapmak
•   Mahkemeler bütçesinin aylık nakit talebi ihtiyacını belirlemek
•   Mahkemeler bütçesinin ayrıntılı harcama programını hazırlamak
•   Mahkemeler bütçesinin kesin hesabını hazırlamak 
•   Ödenek gönderme ve tenkis işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve                     izlenmesi işlerini yürütmek 
•   Genel bütçe ve İşyurtları Kurumu bütçesinden mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin mevzuata         uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak 
•   Mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin konularda harcama birimlerine                    danışmanlık yapmak
•   Ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler üretmek
•   Adalet Bakanlığı aleyhine hükmedilen mahkeme kararlarına ilişkin gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamak
•   Sayıştay denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek
•   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak