Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ödenekler Bürosu

Görev ve Sorumluluklar :

 • Bakanlığımız bütçesi içerisinde yer alan mahkemeler bütçesini hazırlamak ve koordinesini yapmak,
 • Mahkemeler bütçesinin aylık nakit talebi ihtiyacını belirlemek,
 • Mahkemeler bütçesinin ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
 • Mahkemeler bütçesinin kesin hesabını hazırlamak,
 • Ödenek gönderme ve tenkis işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek,
 • Genel bütçe ve İşyurtları Kurumu bütçesinden mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin mevzuata uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak,
 • Mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin konularda harcama birimlerine danışmanlık yapmak,
 • Ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler üretmek,
 • Adalet Bakanlığı aleyhine hükmedilen ve Mahkemeler Bütçesinden karşılanan mahkeme kararlarına ilişkin gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sayıştay denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.