ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI

Misyon

Kamu hizmeti olan adalet hizmetlerinin aksamadan ve gecikmeden işlemesi niteliğinin gereğidir. Toplumun temel ihtiyaçlarından olan adalet hizmetleri devletin tekelinde olup hizmetin işleyişinden Adalet Bakanlığı sorumludur. Adalet hizmetleri kavramı ceza infaz, icra iflas, adli sicil ve istatistik, adli tıp, gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.

Hizmetin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi etkin politikaların uygulanmasıyla mümkün olacaktır.

Adalet hizmetleri alanında politika üretmek ve uygulamakla sorumlu olan Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin çağdaş bir çalışma ortamında yerine getirilmesi, etkin ve kaliteli bir yargı hizmetinin sunulabilmesi için gerekli her türlü önlemi gecikmeksizin almakla sorumludur.

Misyon, kurumsal kültürün oluşmasını veya gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle belirlenen misyonun yargının tüm kesimlerinin oluşturduğu ortak kültürü yansıtmasına çalışılmıştır. Bakanlığımız misyonu hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Vizyon

Vizyon bildirimi, kurumun bugününü yarına bağlayan bir köprü; geleceğe güvenle bakmasını sağlayan, çalışmalara yön veren bir rehberdir. Adalet Bakanlığı vizyonunun başta yargı kamuoyu olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren mahiyette olması gerekmektedir. Bu nedenle Bakanlık vizyonu belirlenirken tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasına özen gösterilmiştir.

Modern devlet, hukuk kurallarının oluşturulması yanında bunları uygulamakla görevli sistemi oluşturmak, geliştirmek ve işleyişini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla oluşturulan adalet sisteminin, güçlü ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ancak toplumda güven duygusunun sağlanması ile mümkün olacaktır. Güvenilir bir adalet sistemi insan hakları ve demokrasinin de teminatını oluşturmaktadır.

Bugün adalet sisteminin yeterince iyi işlemediği konusunda kamuoyunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Yıllardır yargıya ilişkin sorunlar, bilinen nedenlerden dolayı büyümüş ve karmaşık bir hal almıştır. Biriken bu sorunlar toplumda adalete olan güvenin sarsılmasına yol açmıştır. Bu olumsuz görüntü her gün çeşitli kitle iletişim araçlarıyla yansıtılmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde dile getirilmekte ve yargı ile ilgili temel metinlerde yer almaktadır.

Bu sorunların giderilmesi yönünde son yıllarda yürütülen çalışmalarla mevzuatımız Avrupa Birliği normları ve çağdaş anlayışa uygun olarak büyük oranda yenilenmiş; “Ulusal Yargı Ağı Projesi”nde büyük aşama kaydedilmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalarla, adliyeler adalet saraylarına dönüştürülmeye başlanmış ve ceza infaz kurumlarımız uluslararası standartlara kavuşturulmuştur.

Bu gelişmelere rağmen, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki farklı algılamalar, yargılama sürecinin etkin ve hızlı işlememesi, yargının insan kaynaklarına ilişkin nitelik ve nicelik eksikliği, yargının medya ve halkla ilişkilerinin etkin bir şekilde yürütülememesi, fiziki ve teknik altyapıdaki eksikliklerin henüz giderilememiş olması gibi hususların kamuoyunda adalete olan güveni etkileyen unsurlar olarak devam ettiği görülmektedir.

Süregelen bu sorunların çözülmesi ve yargının daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik Plan’da yer alan diğer adımların atılması ile güven veren bir adalet sistemi vizyonuna ulaşılacaktır. Bu sonuca ulaşılması ise adalet sistemine ilişkin alanların tek boyutlu bakış açısı ile değil çok boyutlu, bütüncül, katılımcı ve bilimsel yöntemlerle ele alınması ile mümkün olacaktır. Güvenilir ve güçlü bir adalet sisteminin oluşturulması yalnızca Adalet Bakanlığının sorumluluğunda değildir. Bakanlık, diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi, bu konuda anayasal çerçevede adalet sisteminin genel işleyişinden sorumlu kurum olarak öne çıkmaktadır. Güven veren adalet sistemi vizyonuna ulaşmak başta adalet aktörleri olmak üzere, kamuoyunun etkin bir işbirliği ve desteğini sağlamakla gerçekleşecektir.


Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.