Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Bütçe ve Kesin Hesap Bürosu Görevleri
 • Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve uygulamak,
 • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek,
 • Bakanlığın bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Bütçe ve kesin hesap işlemlerini diğer idareler nezdinde izlemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Performans programında yer alan faaliyetlerin maliyetlendirilmesini koordine etmek,
 • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • Bakanlığın yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın, diğer idareler nezdinde yatırım ile ilgili takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Bakanlığımız harcama birimlerinin taşınır kayıt işlemlerini izlemek, değerlendirmek, taşınır işlemlerine danışmanlık yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Taşınırların kayıtlardan çıkarılması ve devir işlemlerinde üst yönetici onay işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığımız taşınır kesin hesap ve kesin hesap icmal işlemlerini yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.