YENİ YARGI REFORMU STRATEJİSİ BAŞBAKAN SAYIN AHMET DAVUTOĞLU TARAFINDAN KAMUOYUNA DUYURULDU

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi, Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından 17 Nisan 2015 tarihinde Çankaya Köşkü'nde 'Yeni Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı' ile  kamuoyuna açıklanmıştır. Bu çerçevede 2010 yılında ilan edilen ilk Yargı Reformu Strateji Belgesinin ana unsurlarının hayata geçirildiğini belirten Sayın Başbakan, önümüzdeki dönemi kapsayan perspektifte yargı reformu kapsamında atılacak yeni adımları paylaşmıştır.
Yeni Yargı Reformu Stratejisinin Güncellenme Süreci
Brüksel'de 17/12/2004 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Zirvesinde Türkiye ile katılım müzakerelerine başlanması kararı alınmış ve buna bağlı olarak 03/10/2005 tarihinde 35 fasıl çerçevesinde fiilen katılım müzakereleri başlamıştır. Bakanlığımız 23 üncü Fasıldan (Yargı ve Temel Haklar) doğrudan sorumlu bulunmaktadır.
Bu kapsamda, 23 üncü Fasıl mevzuat Tarama Sonu Raporu 2007 yılında AB Komisyonu tarafından kabul edilerek üye ülkelere onay için sunulmuş, ancak onay süreci tamamlanmamıştır. Bununla birlikte AB yetkililerince Türkiye'nin Yargı Reformu Stratejisi'ni Komisyona sunması gereği önemle dile getirilmiştir.
Bakanlığımızca 2009 yılında anılan Strateji Belgesini hazırlamak üzere tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve uluslarası belgeler, ilerleme raporları, istişari ziyaret raporları da dikkate alınarak ilk Yargı Reformu Stratejisi hazırlanmıştır. Söz konusu Belge Bakanlar Kuruluna sunulmasını müteakip uygulanmaya başlanmıştır.
İlk Yargı Reformu Stratejisinin uygulanmaya başlanmasından bu yana, ülkemizde ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yargı alanında da köklü değişiklikler yaşanmıştır. Öte yandan 23 üncü Fasıl henüz müzakerelere açılmamakla birlikte katılım müzakerelerinin desteklenmesi amacıyla Mayıs 2012’de Türkiye-AB ilişkilerine yönelik pozitif gündem başlatılmıştır. Pozitif Gündem, müzakerelerin yerini alan bir unsur olmamakla birlikte müzakereleri desteklemeye ve tamamlamaya yönelik geliştirilmiş bir süreçtir.
Bu nedenle Strateji Belgesinde yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumları dikkate alınarak dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni gelişmelerin Yargı Reformu Stratejisine yansıtılması amacıyla güncelleme çalışması başlatılmıştır.
Söz konusu güncelleme çalışması Bakanlık bünyesinde bir Komisyon kurulması ile başlatılmıştır. Komisyon çalışmaları kapsamında geniş katılımlı bir çalıştay ve Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Tüm bunların sonucunda bir Yargı Reformu Stratejisi Taslağı hazırlanmış olup Taslak internetten ilan edilerek görüşe açılmış, yüksek yargı organları, kamu kurum ve kuruluşları, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile üniversitelere de yazılı görüşleri için gönderilmiştir.
Güncelleme çalışmaları kapsamında diğer yandan Türkiye’de yargının etkin ve verimli işleyişine yönelik reform girişimlerinin etkisini analiz etmek amacıyla Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından  Mayıs 2013 tarihi itibariyle başlatılan ''Türkiye’de Adaletin Verimli ve Etkin Biçimde İşlemesi için Yargı Reformu Sürecinin Etki Değerlendirmesi Projesi'' yürütülmüş olup, proje kapsamında hazırlanan raporda dile getirilen sorunlu alanlar ve öneriler Yargı Reformu Stratejisi güncelleme çalışmaları kapsamında taslak metine yansıtılmıştır.
Hazırlanan taslak metin, dönemin Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından 02 Mart 2015 tarihinde Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Sunum sonrası Taslak üzerinde bazı değişiklikler yapılması için Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek başkanlığında İçişleri ve Kalkınma Bakanları ile Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarının da katılımları ile 11 Mart 2015 tarihinde Ankara Hakimevinde bir toplantı gerçekleştirilmiş,  bunun sonucunda son halini alan Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi 8 Nisan 2015 tarihinde Bakanlar Kurulunda kabul edilmiştir.
10 amaç, 68 hedef ve 197 stratejiden oluşan Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi; hukuki himaye sigortası, zorunlu arabuluculuk, hukuk kliniği, pro-bono (toplum yararına) hukuk hizmeti gibi önemli yenilikler getirmektedir. Metinde yer alan amaçlar şu şekildedir:
• Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmek
• Yargının hesap verebilirliğini ve saydamlığını artırmak
• Ceza ve hukuk adalet sistemini geliştirmek
• Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamada etkililiğini artırmak
• Adalet alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve AB katılım sürecinin etkinliğini artırmak
• Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimini geliştirmek
• Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek
• Adalete erişimi geliştirmek
• Yargısal uygulamalardan kaynaklanan insan hakları ihlallerini önlemek ve insan hakları standartlarını güçlendirmek
• Ceza infaz sistemini geliştirmek
Sayın Başbakan tarafından yapılan sunum için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.