Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Stratejik Planlama ve Yargı Reformu Şubesi Görevleri
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama süresinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Bakanlığın performans programı hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Bakanlığın ve Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, Bakanlığın misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 • Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • Bakanlık birimlerince hazırlanacak çalışma programı ve yıllık programların stratejik plan ve performans programına uygunluğunu takip etmek,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen gelişme ve yenilikleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaları izlemek ve katkıda bulunmak,
 • Uluslararası ilişkilere yönelik temsil ve organizasyon işlemlerini yürütmek,
 • Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi ile Stratejik Planını izlemek ve değerlendirmek,
 • Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan eylem planlarına ilişkin iş ve işlemleri birimlerin koordinasyonunu sağlayarak yürütmek,
 • Başkanlığımız görev alanına giren konularda konuşma metinlerini hazırlamak,
 • Başkanlığımıza bütçe, yatırım ve ödenek kullanımı konuları dışında gelen yazılı soru önergelerine ilişkin işlemleri yapmak,
 • TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinin hazırlıklarını Bütçe ve Kesin Hesap Şubesi ile birlikte koordine etmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.