İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ EYLEM PLANI

Öncelik 3: Hukuki Altyapının Geliştirilmesi

Politika 1:  İstanbul’da kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması

No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

1

İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesi sağlanacaktır.

İstanbul Tahkim Merkezi

Adalet Bakanlığı, YÖK, Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK, Borsa İstanbul, TİM, TESK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği

Ocak 2015 - Aralık 2015

1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu çerçevesinde;
a) Mart 2015’e kadar İstanbul Tahkim Merkezinin Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu teşkil edilecektir.
b) Aralık 2015’e kadar personel istihdamı gerçekleştirilerek ve ikincil mevzuatı yürürlüğe konularak, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanının faaliyete geçmesi sağlanacaktır.

2

Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen avukatlara meslek içi eğitim verilecektir.

Adalet Bakanlığı

HSYK, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Ocak 2015 - Aralık 2018

Tahkim müessesesinin Türkiye’de etkin şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen avukatlara meslek içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.

3

Hâkim ve avukat adaylarına meslek öncesinde tahkim içerikli eğitimler verilecektir.

Adalet Bakanlığı

HSYK, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Ocak 2015 - Aralık 2018

Avukatlık veya hâkimlik yapmak üzere eğitim gören adayların ders müfredatına yapılacak bir eklemeyle tahkim konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

4

İstanbul Tahkim Merkezine ilişkin tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

İstanbul Tahkim Merkezi

Adalet Bakanlığı, YÖK, Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK, Borsa İstanbul, TİM, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği

Ocak 2015 –Aralık 2018

İstanbul Tahkim Merkezinin bilinirliğini ve tahkim mekanizmasının işleyişine ilişkin bilgi düzeyini artırmak amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde finansal kuruluşlar ve yatırımcılar nezdinde tanıtım ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

Politika 2:  Finans sektörüne ilişkin özellikli konularda ihtisaslaşmış mahkemelerin oluşturulması

No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

1

Finans sektöründe ihtiyaç duyulan ve ihtisaslaşmasında fayda görülen ve alanlar belirlenerek HSYK'ya sunulacaktır.

Adalet Bakanlığı

HSYK, YÖK, Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, TİM, TOBB

Ocak 2015 -Haziran 2015

6460 sayılı Kanunla, mahkemelerin ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının HSYK tarafından belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Finans sektörünce ihtiyaç duyulan alanların tespit edilmesi ve bu alanların, dairelerin iş dağılımının belirlenmesinde HSYK tarafından göz önünde tutulması sağlanacaktır.

2

İhtisas mahkemelerinde görevli personelin uzmanlaşması amacıyla bu alanda çalışan her personel en az bir kez eğitime tabi tutulacaktır.

Adalet Bakanlığı

HSYK, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği

Ocak 2015 - Aralık 2018

Finans sektörüyle alakalı olan ihtisas mahkemelerinde görevli personelin, kalemdeki işlemleri daha hızlı ve etkin şekilde yürütebilmeleri amacıyla periyodik olarak eğitime tabi tutulması sağlanacaktır.

Politika 3:  Mevzuat çalışmalarında İFM Projesinin dikkate alınması

No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

1

İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB

Ocak 2015 - Aralık 2017

Alacağa ilişkin iş uyuşmazlıklarının mahkeme önüne gelmeden çözümlenmesi kapsamında iş uyuşmazlıkları hakem heyetleri kurulması, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesinin teşvik edilmesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 91. maddesinde belirtilen işçi alacaklarına ilişkin şikâyet prosedürü uyuşmazlık çözme kapasitesinin artırılması sağlanarak mahkemelerin iş yoğunluğunun azaltılması sağlanacaktır.

2

Teminat mektuplarının elektronik ortamda izlenmesi sağlanacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Adalet Bakanlığı, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği,
Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Kredi Kayıt Bürosu

Ocak 2015 - Aralık 2017

Teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesiyle mevcut risklerin büyük ölçüde azaltılması, operasyon maliyetinin düşürülmesi, sahtecilik ve usulsüzlüklerden kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi beklenmektedir. Teknik altyapı hazır durumda olup uygulamanın hayata geçirilebilmesi için 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda değişiklik yapılacaktır.

Pdf formatında görmek için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.