İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI

Bileşen 2: Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi

Politika 1: Türkiye'de iş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçlerin ve altyapının geliştirilmesi

No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

1

Hakim ve savcı sayısı uluslararası standartlara yükseltilecek ve karar verme süreçlerinde onlara destek olacak uzmanlık kadroları geliştirilecektir.

Adalet Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı

Ocak 2015 -Aralık 2018

100.000 kişiye düşen hakim sayısında artış sağlanacaktır. Mevzuatta düzenlemeye gidilerek uzmanlık kadroları geliştirilecektir. Bu hususlar yargılamaların daha makul sürede sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

2

Bilirkişilik müessesesinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB

Ocak 2015 -Aralık 2017

Bilirkişilik konusunda geniş katılımlı ve sorunların tespitine yönelik bir çalışma yürütülerek ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacaktır. Bilirkişi uzmanlık alanları belirlenecek ve bilirkişilik müessesesinde mevzuat değişikliği yapılarak akreditasyon sistemi geliştirilecektir. Mevcut Adli Tıp Kurumu Kanunu'nda değişikliğe gidilerek kurumun kapasitesi artırılacak ve bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda;
- Adli Tıp İhtisas Dairelerinin ve Kurumun ülke genelindeki birimlerinin sayısı arttırılacaktır.
Adli Tıp Genel Kurulunun yapısı gözden geçirilecektir.

 

3

Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılacak ve sistemin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Adalet Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
TOBB,
TESK,
Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

Ocak 2015 - Aralık 2017

Kısa ve orta vadede arabuluculuğun ülke çapında tanıtımı ile etkin şekilde uygulanmasına yönelik olarak adliyelerde, barolarda, TOBB ve TESK'e bağlı kuruluşlarda arabuluculuk merkezleri kurularak vatandaşlara uzman kişiler vasıtası ile arabuluculuk müessesesi tanıtılacaktır. Uzun vadede Arabuluculuk Kanununda ve ilgili kanunlarda değişikliğe gidilerek bazı uyuşmazlık türlerinde arabulucuya başvurunun zorunlu olması ve arabulucuların başka meslek mensuplarından da seçiminin mümkün hale getirilmesi hedeflenmektedir. İdari yargıda arabuluculuğun uygulanabilir hale getirilmesi ve icra davalarında etkin kullanımının sağlanması planlanmaktadır.
Bunların yanında arabuluculuk sistemi ile ilgili adliye bazında ve kamuoyuna yönelik düzenli memnuniyet anketleri yapılacak ve arabuluculara yönelik bir eğitim modülü oluşturulacaktır.

4

Adli ve İdari yargıda uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usulleri geliştirilecek ve etkin hale getirilecektir.

Adalet Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Ocak 2015 -Aralık 2016

Adli ve İdari yargıya gelen iş yükünün azaltılması amacıyla 659 sayılı KHK'nın sulhe ilişkin hükümlerinin uygulanmasında meydana çıkan sorunlar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile birlikte farkındalık ve eğitim çalışması yapılacaktır.

5

İş dünyasına yönelik düzenli aralıklarla yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansı, TOBB

Ocak 2015 - Aralık 2018

İş adamları ve yabancı yatırımcılara yönelik yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapılması için sistem oluşturulacaktır. (Haziran 2015)

6

Meslek birliklerinin hakem heyeti uygulamaları etkin hale getirilecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, Meslek Birlikleri

Ocak 2015 - Aralık 2018

Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların seçmiş olduğu hakemler yoluyla çözümünü öngören Tahkim Kurumunun etkinleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yargıya gelen iş yükü azalacak ve sözleşmelerin icrası daha kısa bir sürede yerine getirilecektir.
Meslek birlikleri hakem heyetleri uygulamalarını yaygınlaştırmak için iş dünyasına yönelik farkındalığı artırıcı seminerler, Sanayi ve Ticaret Odaları üyelerine Tahkim Kurumunun kullanılmasına yönelik eğitimler verilecek, sempozyumlar düzenlenecek ve tahkimi tanıtıcı broşürler hazırlanacaktır.

7

İcra müdürlüklerinin örgütsel yapısında verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik değişikliğe gidilecektir.

Adalet Bakanlığı

 

Ocak 2015 - Aralık 2017

Türkiye genelinde yeni icra dairelerinin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
İcra ve İflas sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak üzere İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklikler yapılacaktır.
Özellikle abonelik sözleşmelerinden doğan alacakların icra takibinden başka alternatif yollardan tahsili sağlanacaktır. Küçük alacaklar ile ilgili çalışmalar 2015 yılında tamamlanacaktır.

8

Şirketlerin iradi tasfiyesi sürecine yönelik düzenleme yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, TOBB,
Sanayi ve Ticaret Odaları

Ocak 2015 -Aralık 2016

Türk Ticaret Kanunu'nun şirketlerin iradi tasfiyesine yönelik maddeleri paydaşların katılımı ile gözden geçirilerek süreçlerin makul sürede sonlanmasını sağlamak üzere düzenleme yapılacaktır.

9

Ülkemizde fikri ve sınai hak ihlallerinin boyutuna yönelik öngörü sağlayacak ve ilgili tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak, çok amaçlı ve kapsamlı bir veri tabanı gereksinimine yönelik analiz çalışması yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yargıtay, TPE, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD

Ocak 2015 - Haziran 2016

Fikri ve sınai hak ihlalleri ile mücadele kapsamında ilgili tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak ve ulusal bir veri tabanı oluşturulması konusunda analiz yapılmasına yönelik çalışma grubu kurularak, çalışma raporu hazırlanacaktır.

 


Politika 2: Mevzuatın uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uygun şekilde güncellenmesi

No

Eylem Adı

Eylemden Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

1

Uluslararası uygulamalar ve ihtiyaç durumu gözetilerek özellikle iş ve ticaret uyuşmazlıklarına bakmak üzere mahkemelerde ihtisaslaşma yaygınlaştırılacaktır.

HSYK

TOBB,
Sanayi ve Ticaret Odaları

Ocak 2015 - Aralık 2016

İş dünyasını ilgilendiren konularda adli ve idari yargıda (İmar hukuku gibi) ihtisas mahkemeleri oluşturulacak veya HSYK tarafından mahkemeler işbölümü esasına göre iş ve ticaret uyuşmazlıklarına bakmak üzere görevlendirilecektir.

2

İş dünyasını ilgilendiren mevzuat ve yüksek mahkeme içtihatlarının yabancı dillere çevrilmesi sağlanacaktır. Yabancılar için hukuki prosedür rehberleri hazırlanacaktır.

Adalet Bakanlığı

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

Ocak 2015 - Aralık 2016

Yabancı yatırımcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili hukuki süreç ve içtihatların yabancı dillere çevrilmesine öncelik verilecektir.

3

Yargıda zaman yönetimi uygulaması geliştirilerek yargılamaların makul sürede bitirilmesi sağlanacaktır.

Adalet Bakanlığı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Ocak 2015 - Aralık 2016

Adalet Bakanlığı tarafından halen bazı illerde mahkemelerde en çok görülen davaların iş süreçleri çıkarılmakta ve yargılama süresi önceden belirlenerek taraflara bildirilmektedir. Bu sayede yargılama sürecinin öngörülebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Bu uygulama önümüzdeki yıllarda diğer adliyelere yaygınlaştırılacaktır. Bu uygulama kapsamında, yargılamanın makul sürede bitirilmesine yönelik bazı araçlar ve denetim mekanizmaları geliştirilecektir.

Pdf formatında görmek için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.