“Yargıda Zaman Yönetimi Sempozyumu”

Başkanlığımızca yürütülen proje kapsamında düzenlenen “Yargıda Zaman Yönetimi Sempozyumu” 21 Mart 2016 tarihinde Erzurum ilinde başlamıştır.

Erzurum Başsavcısı Ahmet Çiçekli’nin “hoşgeldiniz konuşması” sonrasında,

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası tarafından özetle; Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birinin de “yargılamaların makul süre içinde bitirilmesi” olduğu,

Adil yargılanma hakkının etkin biçimde korunup geliştirilmesi konusunda Avrupa Konseyi tarafından kurulan CEPEJ(Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu)’in önemli çalışmalar yaptığı, bu kapsamda 2007 yılında kısa adı SATURN olan Yargıda Zaman Yönetimi Analizi ve Çalışmaları Ağı Merkezi’nin kurulduğu ve ülkemizin de 2013 yılı itibariyle SATURN (Yargıda Zaman Yönetimi Merkezi) adı altındaki bu çalışmaya katıldığı,

Bu kapsamda Bakanlığımız ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından birlikte Yargıda Zaman Yönetimi Projesi’ne başlanarak Ankara Bölge İdare Mahkemesinin bazı mahkemeleri ile Amasya ve Erzurum adliyelerinin pilot adliyeler olarak belirlendiği ve pilot adliyelerin bulunduğu illerde ortak çalıştaylar düzenlenerek başlıca dava türlerine yönelik dava süreçleri ile hedef yargılama sürelerinin belirlenerek vatandaşlara taahhüt edildiği,

2015 yılı içerisinde çalışmanın ülke genelinde uygulanmasına karar verildiği, bu kapsamda dava süreçlerinin mevcut usul hükümleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve her bir dava türüne yönelik ideal yargılama sürelerinin belirlenmesi amacıyla çalışma grubu kurulduğu, yoğun bir çalışma sonucunda hedef sürelerin belirlendiği ve rapor haline getirildiği, raporların görüş için ülke genelinde tüm yargı kurumlarına gönderildiği ve gelen görüşlere göre değişiklikler yapıldığı,

Yargıya olan güvenin artırılması ile yargılamaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde önemli olan bu çalışmanın yargının performans ve kalitesini artıracağı inandığı ifade edilmiş,

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler tarafından Yargıda Zaman Yönetimi çalışmasının önemine vurgu yapılmış,

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından ise özetle; “Sempozyumda bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirileceği ve dava ile soruşturma sürelerinin görüşüleceği, adalet teşkilatında fiziki ve teknik alt yapının güçlendirilmesi ile personel sayısının artırılması yanında yargılamaların hızlı şekilde sonuçlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının da gerektiği,

Yargılamaların hızlandırılması ve yargının iş yükünün azaltılması adına Yargıtay ve Danıştay'da daire sayısının artırıldığını, arabuluculuk sisteminin etkinleştirildiğini, ihtisas mahkemeleri kurulduğunu, HAGB ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi müesseselerinin getirildiğini, 20 Temmuz 2016 tarihinde adli ve idari yargıda 7 ayrı bölgede İstinaf mahkemeleri fiilen göreve başlayacağını,

Türkiye'de şuan derdest en eski davanın Çanakkale'de görülen 1932 tarihli bir hukuk davası olduğunu, Yargıda Zaman Yönetimi sayesinde vatandaşların dava açtığında ne zaman biteceğini aşağı yukarı bileceğini, Türkiye'de bundan sonra artık kimsenin davam ne zaman bitecek sormayacağını ve bunu davasını açarken öğreneceğini” belirtilmiş,

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör ise özetle; “Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılamamasının yargıya güveni etkileyen en önemli unsur olduğu, Anayasa Mahkemesi tarafından 2012 -2015 yılları arasında verilen 500 ihlal kararının çoğunun makul sürede yaralama hakkına ilişkin olduğu, bu nedenle hem idare hem de yargı organları bakımından yapısal düzenlemelerin öncelikle yapılması gerektiğini, Danıştay olarak makul ve öngörülebilir yargılama sürelerinin belirlenmesi oldukça önemsediklerini” beyan etmiş,

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit; “Geciken yargının sorunlarının yargı aktörleri tarafından yakından izlemesine imkân veren Adalet Bakanlığı'na teşekkür etikten sonra, adalete güvenin tesisi için adalet aktörlerinin işbirliği içerisinde gecikmeleri en aza indirmesi gerektiğini, Yargıtay'ın 2015-2019 Stratejik Planında kararlara erişim, süreçler ve sürelere ilişkin hedeflere yer verdiğini” söylemiştir.

Açılış konuşmalarının ardından İdari Yargıda Zaman Yönetimi, Ceza Yargılamasında Zaman Yönetimi ve Hukuk Yargılamasında Zaman Yönetimi adlı üç oturum gerçekleşmiş olup, oturumlarda akademisyenler ile daha önce çalışma gruplarında yaralan hâkimler sunumlar yapmışlardır.

Sempozyumun ikinci gününde katılımcılar idari yargı çalışma grubu, ceza çalışma grubu ve hukuk çalışma grubu olarak ayrılarak çalışma yapmış ve yargılamaları uzatan nedenler ile çözüm önerilerini tespit ederek raporlamışlardır.

Sempozyumun son günü grup sözcülerinin katılımcılara grup raporlarını sunmalarının ardından sempozyuma son verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.