“Yargıda Zaman Yönetimi Sempozyumu”

Başkanlığımızca düzenlenen “Yargıda Zaman Yönetimi Sempozyumu” 21 Mart 2016 tarihinde Erzurum ilinde başlamıştır.

Erzurum Başsavcısı Sayın Ahmet Çiçekli’nin “hoşgeldiniz konuşması” sonrasında,

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası tarafından özetle; “Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birinin de ‘yargılamaların makul süre içinde bitirilmesi’ olduğu, aynı zamanda adaletin tam olarak sağlanabilmesi ve sonuç olarak yargı organına olan güveninin korunabilmesi açısından bu ilkenin son derece öneminin bulunduğu,

Adil yargılanma hakkının etkin biçimde korunup geliştirilmesi konusunda Avrupa Konseyi tarafından 2002 yılında kurulan CEPEJ’in önemli çalışmalar yaptığı, bu kapsamda 2007 yılında kısa adı SATURN olan Yargıda Zaman Yönetimi Analizi ve Çalışmaları Ağı Merkezi’nin kurulduğu,

Merkez tarafından üye ülkelerde makul sürede yargılama ihlallerinin önüne geçilebilmesi ile yargının etkinlik ve verimliliğine ilişkin çalışmalar yapıldığı, bu konuda tüm üye ülkelerde uygulanabilecek toplam 15 rehber ilke belirlendiği, bu ilkelerden ilkinin hem mahkemeler düzeyinde hem de ülke genelinde yargılamalara ilişkin olarak hedef sürelerin belirlenmesi olduğu,

Ülkemizin de 2013 yılı itibariyle Avrupa Konseyinin SATURN (Yargıda Zaman Yönetimi Merkezi) adı altındaki bu çalışmasına katıldığı,

Bu kapsamda Bakanlığımız ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun birlikte Yargıda Zaman Yönetimi Projesi’ne başladığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin bazı mahkemeleri ile Amasya ve Erzurum adliyelerinin pilot adliyeler olarak tespit edildiği,

Pilot adliyelerin bulunduğu illerde ortak çalıştaylar düzenlenerek başlıca dava türlerine yönelik dava süreçlerinin tespit edildiği, bu adliyelerdeki mahkemelerce hedef yargılama sürelerinin belirlendiği ve vatandaşlara taahhüt eder hale gelindiği,

Projenin Avrupa ülkelerinden farklı olarak ilk defa Cumhuriyet başsavcılıklarında da yürütüldüğü ve CEPEJ tarafından da ülkemiz örneği dikkate alınarak SATURN rehber ilkelerinin savcılıkları da kapsayacak şekilde genişletildiği,

2015 yılı içerisinde çalışmanın ülke genelinde uygulanmasına karar verildiği, bu kapsamda dava süreçlerinin mevcut usul hükümleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve her bir dava türüne yönelik ideal yargılama sürelerinin belirlenmesi amacıyla çalışma grubu kurulduğu, yoğun bir çalışma sonucunda hedef sürelerin belirlendiği ve rapor haline getirildiği, Raporların görüş için ülke genelinde tüm yargı kurumlarına gönderildiği ve gelen görüşlere göre değişiklikler yapıldığı,

Yargıya olan güvenin artırılması ile yargılamaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde önemli olan bu çalışmanın yargının performans ve kalitesini artıracağına inandığı, nitekim Erzurum adliyesinde bu çalışma ile ortalama görülme sürelerinin kısaldığı ve hedef sürelerin % 85 oranında gerçekleştirildiği” ifade edilmiş,

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler tarafından Yargıda Zaman Yönetimi çalışmasının önemine vurgu yapılmış,

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından ise özetle; “Sempozyumda bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirileceği ve dava ile soruşturma sürelerinin görüşüleceği, adalet teşkilatında fiziki ve teknik alt yapının güçlendirilmesi ile personel sayısının artırılması yanında yargılamaların hızlı şekilde sonuçlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının da gerektiği,

Yargılamaların hızlandırılması ve yargının iş yükünün azaltılması adına Yargıtay ve Danıştay'da daire sayısının artırıldığı, arabuluculuk sisteminin etkinleştirildiği, ihtisas mahkemeleri kurulduğu, HAGB ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi müesseselerinin getirildiği, 20 Temmuz 2016 tarihinde adli ve idari yargıda 7 ayrı bölgede İstinaf Mahkemelerinin fiilen göreve başlayacağı,

Türkiye'de şuan derdest en eski davanın Çanakkale'de görülen 1932 tarihli bir hukuk davası olduğu, Yargıda Zaman Yönetimi sayesinde vatandaşların dava açtığında ne zaman biteceğini aşağı yukarı bileceği, Türkiye'de bundan sonra artık kimsenin davam ne zaman bitecek diye sormayacağı ve bunu davasını açarken öğreneceği” belirtilmiş,

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör ise özetle; “Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılamamasının yargıya güveni etkileyen en önemli unsur olduğunu, Anayasa Mahkemesi tarafından 2012 -2015 yılları arasında verilen 500 ihlal kararının çoğunun makul sürede yargılama hakkına ilişkin olduğunu, bu nedenle hem idare hem de yargı organları bakımından yapısal düzenlemelerin öncelikle yapılması gerektiğini, Danıştay olarak makul ve öngörülebilir yargılama sürelerinin belirlenmesini oldukça önemsediklerini” beyan edilmiş,

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit; “Geciken yargının sorunlarının yargı aktörleri tarafından yakından izlemesine imkân veren Adalet Bakanlığı'na teşekkür ettikten sonra, adalete güvenin tesisi için adalet aktörlerinin işbirliği içerisinde gecikmeleri en aza indirmesi gerektiğini, Yargıtay'ın 2015-2019 Stratejik Planında kararlara erişim, süreçler ve sürelere ilişkin hedeflere yer verdiğini” söylemiştir.

220 kişinin katılımı ile üç gün sürecek olan Sempozyumda üç ayrı oturum gerçekleştirilecek ve son iki gün çalışma grupları tarafından toplantılar düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.