Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) Çalıştayı

Yargılamada ideal sürelerin tespiti amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda HSYK Başkan Vekili Sayın Metin YANDIRMAZ, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel KOCAMAN, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI ile Bakanlığımız birim amirleri, yargı mensupları ve akademisyenlerin katılımıyla 16.11.2015 tarihinde Ankara Hakimevi’nde çalıştay düzenlenmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI konuşmasında “Yargılamanın adil olabilmesi için her şeyden önce makul sürede bitirilmesi gerektiğini, ayrıca yargıda zaman yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak yeni sistemin 2 ay içinde tüm ülke genelinde hayata geçirilmesinin planlandığını” ifade etmiş,

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yüksel KOCAMAN konuşmasında “Tüm dünyada yaşanan ekonomik krize çözüm önerilerinde dahi öne çıkan hususun ‘hukukun üstünlüğü’ olduğunu, yargı süreçlerinin öngörülebilir, hukuki kesinliği sağlayan, tarafsız ve etkin çözümler üreten nitelikte olması gerektiğini” belirtmiş,

HSYK Başkan Vekili Sayın Metin YANDIRMAZ ise konuşmalarında; “Mahkemelerin bağımsız, hesap verebilir ve iyi bir performans göstermesi ile adalete güven arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu, her ne kadar bu üç boyutun kendi arasında bir gerilimi var gibi gözükse de mantıklı bir çerçeve içerisinde bağımsızlık güçlendirilirken hesap verebilir bir yargı sisteminin de oluşturulabileceğini” dile getirmiştir.

Çalıştayın ilk oturumunda Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) projesi kapsamında yapılmış olan çalışmalara ilişkin olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Kubilay İNAN tarafından sunum gerçekleştirilmiş, Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Sayın Ahmet KUTLU tarafından da Hukuk Mahkemelerinde Zaman Yönetimi konulu sunumda bulunulmuştur.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise “Hukuk”, “İdari Yargı”, “Ceza” ve “Soruşturma” grubu olmak üzere dört ayrı alt çalışma grubu oluşturularak; gruplarının yapısı ve ihtiyaçları, ilgili dava türleri ve süreçleri, çalışma takviminin oluşturulması konusunda yürütülecek faaliyetler planlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.