“Uluslararası Yargı Etiği” Sempozyumu

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Felsefe Kurumu ile birlikte gerçekleştirdiği “Uluslararası Yargı Etiği” Sempozyumu İstanbul’da başlamıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun "Hoşgeldiniz konuşması" sonrasında Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İonna Kuçuradi ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in konuşmalarıyla devam etmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası konuşmasında; “Sempozyumda yargının üç sac ayağı olarak ifade edilen hâkimlik, savcılık ve avukatlık meslekleri ile yargı çalışanlarına ilişkin etik ilkelerin bütün yönleriyle uluslararası uygulamalarla birlikte tartışılacağını,

Etik kavramının ahlak ve adalet kavramlarıyla olan yakın ilişkili olduğunu, adil olma unsuru içermeyen bir etik anlayışının değersiz olduğunu, günümüzde hem kamu hem de özel sektör alanında etiğe duyulan ihtiyaç sebebiyle etik konusunun sürekli olarak gündemde bulunduğunu,

Yargı etiğinin; hâkimler, savcılar, avukatlar ve yargı çalışanlarının adalet hizmetlerini yürütürken uymaları gereken, tarafsızlık, adalet, dürüstlük gibi birtakım ilkeleri kapsadığını, diğer meslek etiklerine nazaran toplum için etkisinin daha geniş olduğunu ve yargı kurumlarına karşı güven oluşturmanın ve bunu korumanın hayati bir unsuru olduğunu,

Etik kuralların en temel fonksiyonlarından birinin de haksızlıkları ortadan kaldırılması olduğunu ve bu görevin ise ancak adalet yolu ile sağlanabileceğini,

Yargı etiğinin ancak iyi yetişmiş, donanımlı ve ahlaklı hukukçuların sayesinde istenilen seviyeye ulaşacağını, iyi bir hukukçunun bilgi, deneyim, etik sahibi olan hukukçu olduğunu, bunun da nitelikli bir eğitim ile mümkün olabileceğini, Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan’da bu hususta hedef ve stratejilere yer verildiğini” belirtmiştir.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş; köklü bir tarihe sahip olan etiğin herkes için yaşamın vazgeçilemez bir unsuru olduğunu, toplumsal uzlaşı ve barış için de etiğin çok önemli olduğunu ifade etmiş,

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek ise; “Hukuku uygulayanların mesleki etiğe dayanan bir vicdanın oluşması gerektiğini, hukukçuların kanunlar dışında uymaları gereken meslekleriyle ilgili kuralların olduğunu, ülkemizde Mecelle'den bugüne yargılamayı gerçekleştirenlerin hangi vasıflarda olmaları gerektiğine dair düzenlemeler mevcut olduğunu, günümüzde de yargı etiği adına tabi ki geçmişin mirası ve günümüz ihtiyaçları ile yeni belirlemeler yapmak gerekliliğinin ortaya çıktığını, yargı etiğini daha da güçlendirmek adına önemli çalışmalara ve reformlara imza atıldığını,

Yargı etiğine ilişkin temel bilgilerin hukuk fakültesinde öğrenilmeye başlandığını, hukukçularda mesleki etik ve objektifliğin ancak iyi bir eğitimle sağlanabileceğini, iyi eğitim ve öğrenim görmüş, hukuku özümsemiş, güncel gelişmeleri izleyen, sağlıklı yorum yapan, doğru sonuca varan hukukçuların varlığının oldukça önemli olduğunu, ayrıca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinde nitelikli yargı faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını,

Yargı mensupları için hayati öneme sahip olan etik ilkelerinin uygulanması ve içselleştirilmesinin yargı çalışanları için de son derece gereklilik arz ettiğini, tüm kamu çalışanları için geçerli olan etik ilkelerin yargı çalışanları için çok daha özel anlamlar ifade ettiğini,

Güncellenen Yargı Reformu Strateji Belgesinde yargının hesap verilebilirliğini ve saydamlığını artırmak amacıyla "Tüm yargı mensuplarının uyması gereken etik ilkelerin belirlenmesi" hedefine yer verildiğini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülen ‘Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi’ başlatıldığını, Sempozyumda da bu çalışmaların pekiştirileceğine inandığını” beyan etmiştir.

Yaklaşık 2 gün sürecek Sempozyumda toplam 7 ayrı oturum eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek ve oturumlarda yerli, yabancı pek çok akademisyen, hâkim, uzman ve avukat yargılamada etik bilgisi, etik ilkeler, etiğin geçmişi ve bugünü, hukuk devleti ve meslek etiği, hukuk eğitiminde etik eğitimin yeri, hâkimlik, savcılık ve avukatlıkta meslek etiği konularında sunum yapacaktır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.