Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Stratejik Planlama ve Yargı Reformu Şubesi

Bilgen Hilal NACAR Mali Hzm. Uzm. (Şube Yöneticisi)
Kübra Pınar CANATAN Adalet Uzm. Yrd.
Tuğba DAL Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Raşide TÜREN Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Aykut BÖCÜKÇÜ Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Fatih Mehmet KUŞ Memur
Sibel GÜVENİR SAĞIN Memur

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama süresinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Bakanlığın performans programı hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Bakanlığın ve Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, Bakanlığın misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 • Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
 • Bakanlık birimlerince hazırlanacak çalışma programı ve yıllık programların stratejik plan ve performans programına uygunluğunu takip etmek,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen gelişme ve yenilikleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaları izlemek ve katkıda bulunmak,
 • Uluslararası ilişkilere yönelik temsil ve organizasyon işlemlerini yürütmek,
 • Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi ile Stratejik Planını izlemek ve değerlendirmek,
 • Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan eylem planlarına ilişkin iş ve işlemleri birimlerin koordinasyonunu sağlayarak yürütmek,
 • Başkanlığımız görev alanına giren konularda konuşma metinlerini hazırlamak,
 • Başkanlığımıza bütçe, yatırım ve ödenek kullanımı konuları dışında gelen yazılı soru önergelerine ilişkin işlemleri yapmak,
 • TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinin hazırlıklarını Bütçe ve Kesin Hesap Şubesi ile birlikte koordine etmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.