Hukuk Fakültelerinin Dekanları İle Toplantı

Bakanlığımız Stratejik Planı (2015-2019) ve Yargı Reformu Stratejisinde belirlenen “Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması” hedefi kapsamında; 29/12/2015 tarihinde Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof Dr. Yekta Saraç, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Kanunlar Genel Müdürü Ekrem Çetintürk, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Tahir Hırslı, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Ertan Aydın, Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Prof Dr. Yavuz Atar ve hukuk fakültesi dekanlarının katılımıyla Yükseköğretim Kurulu’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof Dr. Yekta Saraç; ilki 12 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantının ikincisinin yapıldığını, hukuk fakültelerinde yaşanan sorunların çözümünü dekanlarla işbirliği içerisinde aradıklarını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak her zaman en iyiyi düşünmelerinin mümkün olmadığını, paydaşlar ve uzmanlarla birlikte hareket ederek çözüm bulmaya çalıştıklarını, bazı bölümlerin kendine has özellikleri sebebiyle Bakanlıklar ve diğer kurumlarla birlikte çalışılması gerektiğini, hukuk eğitimi konusunda Adalet Bakanlığının görüşleri, sorunlara çözüm önerileri ve planlarının kendileri için önemli olduğunu, YÖK olarak son yıllarda gerçekleşen yatay ve sayısal büyümeye kalite açısından da büyümenin eşlik etmesi için adımlar atıldığını, birinci önceliklerinin eğitim ve öğretimde kalite çıtasının yükseltilmesi olduğunu, kalite kurulu yönetmeliğinin yeni çıkarıldığını, bunun kalite adına atılan en önemli adım olduğunu,

YÖK tarihinde ilk defa bazı alanlarda başarı sıralaması şartı getirildiğini, bir kaç yıl öncesine kadar ilk onbinden öğrenci alan hukuk fakültelerinin son yıllarda en alt sıralarda öğrenci alımına başladığını, söz konusu uygulamanın hukuk eğitiminin niteliğine zarar verdiğini, geçen yıl alınan kararla hukuk fakültelerine ilk yüzellibine giren öğrencilerin alındığını ve boşluk kalmadan kontenjanların dolduğunu, bu düzenlemenin kaliteyi önceleyen irde esaslı bir düzenleme olduğunun, bu kararın süreç ve çıktı esaslı düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini, ancak bu şekilde hukuk eğitiminin kalitesinin yükseltilebileceğini,

Hukukçu yetiştirilmesini temel saik edinen müfredatın hukuk alanının tümden meslekileşmesine yol açtığını, bir hukukçu figürünü var edecek temel donanımların varlığı hukukun tarihsel, sosyolojik, kurumsal ve metedolojik boyutlarıyla içeriklendirilmesini zorunlu kıldığını, hukuk eğitimi ve öğretiminin giderek ticarileşme ve sıradanlaşma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini, hukuk fakültesi öğrencilerinin yükseköğretim sonunda çıktı kontrolünün yapılması gerektiğini, kalite çıtasının yükseltilmesi adına uygulanabilir teklifler ve sonuçlar çıkmasını temenni ederek konuşmasını bitirmiştir.

Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ; hukuk fakültelerindeki eğitimin hedefinin sadece kaliteli hukukçu yetiştirmek olmadığını aynı zamanda ülkemizin her alanda güçlü ve geleceğe emin adımlarla yürümesi açısından da son derece önemli olduğunu, yargıya güven ve memnuniyet anketi sonuçlarının bugün itibariyle sevindirici düzeyde bulunmadığını yargıya güvenin tüm toplumun ortak algısını ifade ettiğini, güven konusunda toplumun her kesiminde inanç zayıflığı bulunduğunu, bu olumsuz algıyı kaldırmak için çok boyutlu çalışmalar yürütülmesi gerektiğini, sadece yargı aktörleri penceresinden bakarak bu sorunun çözülemeyeceğini, bu nedenle yeni dönemde Bakanlık olarak üzerinde durulacak en önemli konulardan birinin paydaşlarla birlikte atılacak ve yargıya güveni artıracak adımların olduğunu, işbirliği halinde sonuçların daha hızlı alınacağını,

Yargıya güvenin hukuk eğitimiyle başladığını, iyi bir hukuk eğitiminin kaliteli hukukçuların yetişmesinde büyük rol oynayacağını, bu kapsamda yapılacak ilk çalışmanın hukuk eğitimindeki aksaklıkların giderilmesi olacağını, daha önce bu konuya dair başlatılan çalışmaların yeni dönemde sonuçlandırılacağını,

Hukuk fakültelerinden mezun olan öğrencilerin en çok istihdam edildiği yerin Adalet Bakanlığı olduğunu, istihdam edilen yargı aktörlerinin niteliklerinde bir takım sıkıntılar bulunduğunu, bu sorunu aşmak adına Bakanlığımız bünyesinde bulunan Türkiye Adalet Akademisi aracılığıyla gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi eğitim programlarının uygulandığını, öte yandan uygulanan programların sorunları tam anlamıyla çözemediğini, YÖK ve hukuk fakülteleriyle ciddi bir ilişki içerisinde bulunmanın mecburiyet arz ettiğini, hukuk eğitiminin süre sistem ve müfredatının yeniden ele alınarak tartışılmasının son derece gerekli olduğunu, mevcut sistemin faydalı olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılması gerektiğini, Bakanlık olarak mukayeseli hukukta hukuk eğitiminin ayrıntılarıyla incelenmesine rağmen Türk akademisyenlerinin fikirlerinin asıl yön gösterici olacağını ve ülkemizin bundan büyük kazanç elde edeceğini,

Yargı aktörlerinin mevzuat yorumlama yöntemlerini tam anlamıyla idrak etmeden meslek hayatları sürecinde yorum yaparak çok önemli kararlara imza attıklarını, kaliteli bir hukukçunun yetişmesi için asgari gereklerin üzerinde ittifak edilmesi gerektiğini, hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin asgari nitelikleri taşımamaları durumunda mezun olmasının önüne geçilmesi gerektiğini, bu asgari nitelikleri hangi sürede, hangi sistemde ve nasıl verilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu,

Uygulama konusunda ülkemizde ciddi sıkıntıların bulunduğunu, eğitimin uygulayıcı yönüne ağırlık verilmesi önemli olduğunu, öğrencilerin uygulamayla tanışmaları ve uygulama yapmaları için kurumlar arası işbirliği yapılması gerektiğini, bu kapsamda hukuk klinikleri projesinin başarıyla yürütüldüğünü, proje için yeni dönemde hukuk fakülteleriyle daha fazla işbirliği yapılmasının gerekli olduğunu,

Yeni dönemde hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının eğitiminin daha nitelikli bir hale bürüneceğini, adayların meslek öncesi eğitiminin nasıl daha faydalı olacağı hususunda birçok hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla toplantılar organize edileceğini,

Avukatların eğitimiyle ilgili olarak da Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği halinde çalışmalar yürütüleceğini, yeni dönemde avukatlık mesleğine başlamadan önce sınav sisteminin getirileceğini, barolarla görüşülerek Avukatlık Kanunu'nda değişiklikler yapılacağını,

Hukuk eğitimi konusunda 2016 yılı içerisinde her türlü yasal düzenlemenin yapılacağını, YÖK'ünde bu konuda atacağı adımları 2016 yılında bitirmesini önemsediğini, toplantının önemli çıktılar sağlamasına katkıda bulunacağını ümit edeceğini belirterek konuşmasını sonlandırmıştır.

Sayın Bakanımızın konuşmalarından sonra hukuk eğitiminin daha nitelikli hale gelmesi için hukuk fakültesi dekanları görüş ve önerilerini belirtmişlerdir.

Toplantı sonunda YÖK koordinesinde bir komisyon oluşturulmasına ve 2016 yılı Mart ayı sonunda kadar komisyonca bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.