Alpaslan AZAPAĞASI
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Bütçe ve Kesin Hesap Şubesi

Cari İşlemler

Fatih YILMAZ Mali Hzm. Uzm. (Şube Yöneticisi)
Fatih TÜRK Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Adem CAN Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Zübeyde K. ŞAHİN Şef
İbrahim KURT Araştırmacı
Ömer Osman SAĞLAM Memur


Yatırım İşlemleri

Aygün GÖKBULUT Mali Hzm. Uzm.(Şube Yöneticisi)
Kubilay GÜL Mali Hzm. Uzm. Yrd.
Engin KAYIM Memur
Süleyman BEYATLI Memur

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve uygulamak,
 • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek,
 • Bakanlığın bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Bütçe ve kesin hesap işlemlerini diğer idareler nezdinde izlemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Performans programında yer alan faaliyetlerin maliyetlendirilmesini koordine etmek,
 • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • Bakanlığın yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın, diğer idareler nezdinde yatırım ile ilgili takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Başkanlığımıza bütçe, yatırım ve ödeneklerin kullanımı konularında gelen yazılı soru önergelerine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Mali konularda başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.