Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 16 Şubat 2016 tarihinde görüşülerek kabul edildi.

Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tarafından gerçekleştirilen bütçe sunuş konuşmasında özetle;

“Hükümetleri döneminde attıkları adımların tümünün hukuk devletinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik olduğu, temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi yanında yeni hak arama yollarının da getirildiği, olağan dışı yargılama yapan ve kararlarıyla da eleştirilere konu olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile Özel Yetkili Mahkemelerinin kaldırıldığı, herkesin yargıya güven duyması için yargı mensuplarının bağımsız, tarafsız, Anayasa, kanun, hukuk ve vicdan dışındaki ideoloji, siyasal tasavvur ve inanç gibi bağlılıkları reddeden bir yapıda olmasının zorunlu olduğu,

Adalet Bakanlığının reform iradesini kararlılıkla sürdürüleceği, Bilirkişilik Kanunu Tasarısı ile yargının temel sorunlarından olan bilirkişilik müessesesinin kurumsal bir yapıya kavuşturulacağı, noterlik müessesi ile avukatlık kurumunun daha iyi bir noktaya taşınması için çalışmaların sürdürüldüğü, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu tasarı taslakları üzerinde çalışıldığı,

Hâkim, savcı ve personel ile mahkeme sayısının artırıldığı, bu yıl içerisinde 3.000 zabıt kâtibinin daha alınacağı, adalet teşkilatının mekansal ihtiyaçlarının giderilmesi için inşaatlara devam edildiği,

Temmuz ayı içerisinde Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin fiilen faaliyete geçecekleri, ülke genelinde belirlenecek ideal yargılama sürelerinin kamuoyuna duyurulması sonrasında vatandaşların davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda bilgi sahibi olacaklarını,

Yapılan çalışmalar sonucu Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde bekleyen başvuru sayısının, 4 yıllık süreçte ciddi oranda düşüş gösterdiği ve 2012 yılına kıyasla 2015 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığı” belirtilmiştir.

Müzakerelerin tamamlanması sonrasında Sayın Bakanımız tarafından yöneltilen sorular da cevaplandırılmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının yanı sıra ayrıca Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bütçeleri de görüşülerek kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.